Trang chủ     Liên hệ  
Thông báo mời dự ĐHĐCĐ 2017
Tin ngày27/2/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG

--------------------

Số: 03/TB-HĐQT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

Hải phòng, ngày 20 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Kínhgửi: Quý cổđông Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng

   Công ty Cổ phần Thươngmại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

1. Thời gian: 1/2 ngày - Hồi 8h00 Ngày 21/3/2017 (Thứ Ba)

2. Địađiểm: Hội trường tầng 7 - Tòa nhà Thành Đạt 1 - Số3 Lê Thánh Tông - Hải phòng.

3. Nội dung Đại hội:    

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016; Phương án phân chia lợinhuận năm 2016;            Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo kiểm toán năm 2016

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

- Phương án phân chia lợi nhuận 2016

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017

- Thù lao củaHội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Miễn nhiệmvà bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Phương ántăng vốn điều lệ

- Phương ánđầu tư Thành đạt 3 (tòa nhà văn phòng và để xe ô tô, xe máy)

- Phương án sửa đổi Điều lệ công ty

- Phương án Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty

- Một số vấn đề khác

4. Điều kiện dự Đại hội:

Cổ đông sở hữu cổ phiếu theo danhsách cổ đông chốt đến ngày 03/3/2017, hoặc người được ủy quyền.

5. Đăng ký dự Đại hội:

Để tạo điều kiện cho việc tổ chức Đại hội được chu  đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận có tham dựĐại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trước ngày 10/3/2017, theo mẫu Đăng ký dự họp/Ủy quyền tại Website www.dichvucang.com gửi về: Công ty cổphần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải phòng - Số 3 Lê Thánh Tông - NgôQuyền - Hải Phòng; hoặc gọi điện thoại số: 0313.550.444 - 0988.615.734 ; hoặc Fax:0313.827.848 ; hoặc Email: Traserco.hpport@gmail.com;  
6. Quý Cổđông dự Đại hội hoặc người được ủy quyền dự Đại hội mang theo những giấy tờsau:
Thông báo mời tham dự Đại hội, Chứng minh thư và Giấy Ủy quyền (trường hợp nhậnủy quyền dự ĐH)

7. Quý cổ đông xem tài liệu, Đăng ký dự họp/  Ủy quyền tại Website: www.dichvucang.com

8. Chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức Tiền lương -Phòng số 2 - Tầng 2 - Khu 2 tầng - Số 3 Lê Thánh Tông - Ngô Quyền- Hải Phòng. ĐT: 0313.550.444 - 0988 615 734 – 0914.275.181.

- Quý cổ đông tự chi trả cáckhoản chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

      Thông báo này thay cho Giấy mời họp.
                              Trân trọng!


                                                                                                         T/M HỘIĐỒNG QUẢN TRỊ

                        CHỦ TỊCH

 


Hà Văn Tiến


Thong bao dai hoi co dong 21-3-2017CTCPTMDVTHCHP.doc

  CÁC TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG CÙNG LOẠI
 • Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2018.
 • Gặp mặt Hội hưu năm 2019
 • Thông báo thời gian trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.
 • NQ Hội đồng quản trị v/v bổ nhiệm và bổ nhiệm lại chức danh PTGĐ Công ty.
 • Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023
 • Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn TIến Thành
 • Bổ nhiệm chức danh phó tổng giám đốc Công ty ông Nguyễn Tiến Thành.
 • Lê kỷ niệm ngày thành lập Công ty 6/10/2000-6/10/2018
 • Sẽ hoàn thành và vượt cả 12 chỉ tiêu kinh tế xã hội...
 • Khóa học quản lý CEO - Lê Thẩm Dương
 • Sẽ khoán chi phí tiền lương 2021...
 • Cách tính lương đi làm ngày Quốc khánh 2.9
 • Hội nghị tổng kết công tác PCCC năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác PCCC năm 2018
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo Pháp luật Công ty con - Công ty CP Đầu Tư Phát Triển DV Cảng Hải Phòng (kể từ ngày 1/4/2018)
 • Báo cáo thường niên năm 2017
 • ĐHCĐ Công ty con - Công ty CP ĐT PT DV Cảng Hải Phòng.
 • ĐHCĐ Công ty CPTMDVTH Cảng Hải phòng 24/3/2018
 • Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
 • Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Anh kể từ ngày 1/3/2018
 •   Bộ phận kinh doanh
    Bộ phận kỹ thuật
   
  Trang chủ         Tin tức        Sự kiện        Các đơn vị trực thuộc       Quan hệ hợp tác         Liên hệ                           © 2010 Haiphong port trading & services
  Địa chỉ : 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền Hải Phòng - Tel: (84-31)3.859.809. Fax: (84-31)3.827.848 - Email: traserco.hpport @gmail.com
  Huu Phong Software Solution